פרוטוקול ישיבת ועד מנהל ואסיפה כללית 06.09.2019
Document-page-001 (1)