פרוטוקול ישיבת ועדת מנהלי הרכבים בראשות יגאל פרי, 11/06/2019