80px-Instagram_icon.png
80px_facebook-lcon.png
80px_youtube_Icon.png

שני ורמן

שני ורמן

שני

הרכבים חברי מיל"ה בניצוח

קולות עולים

רעננה

קולות עולים

הרכבים נוספים:

שני

עיבודים של

מתאים

לחן

מילים